Skinpack Sudiro Tungga Jaya for Jetbus 3 SHD Ojepeje

Skinpack Sudiro Tungga Jaya for Jetbus 3 SHD Ojepeje

Skinpack Sudiro Tungga Jaya for Jetbus 3 SHD Ojepeje

Skinpack Sudiro Tungga Jaya for Jetbus 3 SHD Ojepeje

Ini adalah skin sudiro tungga jaya.
Didalamnya terdapat 5 skin

1. Stj Radagast
2. Stj Thorin
3. Stj Varesh
4. Stj Shankara
5. Stj Bavikha

Cara pakenya di replace ya... Belum bisa buat standalone :)

Enjoyy
Jangan di edit dan re-sale
Klo ada yg re-sale lapor ke email baksarali@gmail.com

Credits: Radhitya Malik

Download:
SKINPACK_STJ.rar (10 MB)
••• Mod Terbaru •••